مسئله ۹۱۱

مسئله ۹۱۱

تهمت از غيبت به‌‌مراتب بدتر است كه مثلاً اگر فردى به‌‌كس ديگرى تهمت زنا، لواط يا مساحقه دهد، حدّش هشتاد تازيانه است، حتى اگر كم‌‌تر از چهار شاهد عادل مثلاً حتى سه نفر عادل كه عمل جنسى و فحشاء را ديده‌‌اند نزد حاكم شرع بازگو كنند بايد هر يك هشتاد تازيانه بخورند.