مسئله ۹۱۲

مسئله ۹۱۲

هرگونه اهانت ناحقى به‌‌مسلمان حرام است، و هم‌‌چنين عيب‌‌جويى و نمّامى كه سخن‌‌چينى است، و «هَمّازٍ مَشّاءٍ بِنَميمٍ» (سوره‌‌ى همزه، آيه‌‌ى ۱) هر دو را مشمول لعنت و مذمت قرار داده، و نيز مسخره كردن كه «لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ» (سوره‌‌ى حجرات، آيه‌‌ى ۱۱) و چنان‌‌كه غيبت در انحصار زبان نيست، ساير موارد برشمرده در آيات و روايات نيز مانند تهمت و غيبت احيانا بدترند، كه با اشاره، كنايه، كتابت و امثال اين‌‌ها همه و حرام مى‌‌باشند و به‌‌طور كلى اذيت كردن مسلمان به‌‌ناحق به‌‌هرطريقى كه باشد خصوصا غيبت كردن و يا تهمت زدن حرام است.