مسئله ۹۱۳

مسئله ۹۱۳

به‌‌طور كلى در اجتماع اسلامى نبايد زمينه‌‌ى هيچ‌‌گونه غيبت، تهمت و اذيتى فراهم آيد. و بدگمانى هم كه اثرى عملى را دربر داشته باشد حرام است، و اين اصلى ثابت از اخلاق اسلامى است كه تمامى كارهاى مسلمانان درست است مگر آن‌‌كه قطعا نادرستى‌‌اش بر شما معلوم شود.
و بالاخره اجتماع ايمانى بايد به‌‌اندازه‌‌اى نظيف و ظريف باشد كه هرگز كسى حق تعرض به‌‌ديگرى را نداشته باشد، مگر در صورتى كه طبق موازين شرع استحقاق چنان تعرض و آزارى را داشته باشد. كه اين‌‌جا هم در صورت مصلحت بايد از آزارش خوددارى كرد.