مسئله ۹۱۹

مسئله ۹۱۹

«لهو» گاهى انسان را از اصل دين روى‌‌گردان مى‌‌كند كه از محرمات درجه‌‌ى اول است، و گاه هم انسان را وادار به‌‌ترك واجب و يا انجام حرام مى‌‌كند كه در درجه دوم حرمت است، و گاهى انسان را در انجام واجب و يا ترك حرام سست مى‌‌كند كه در درجه سوم حرمت است. و اين خود قاعده‌‌اى اسلامى است كه مقدمات واجبات واجب و مقدمات محرمات حرام است.