مسئله ۹۲

مسئله ۹۲

ظاهرا در مسح دو پا ترتيبى نيست كه اگر هر دو را با هم مسح كنى يا اوّل پاى چپ و سپس پاى راست را مسح كنى اشكالى ندارد، گرچه مقدم داشتن پاى چپ خلاف احتياط مؤكّد استحبابى است، زيرا دليل كافى براى منعش نيست، آيه هم در اين زمينه مطلق است، و تنها ترتيب: اول راست و دوم چپ در دست‌‌ها برحسب تواتر روايات لازم است و نه در پاها.