مسئله ۹۲۰

مسئله ۹۲۰

لازمه حرمت لهو ـ مانند قمار و شطرنج ـ برد و باخت نيست، بلكه خود «لهو» صرفا حرام است كه اگر برد و باختى هم در كار باشد، و مالى هم در برابرش پرداخت گردد حرمتش دو يا چند برابر خواهد شد.