مسئله ۹۲۱

مسئله ۹۲۱

كارهايى كه انسان را از زندگى شايسته‌‌اش باز مى‌‌دارد كلاً لهو و حرام است مانند شطرنج و مانند آن كه اگر هم به‌‌گمان تقويت نيروى فكرى باشد بازهم پى‌‌آمد بسيار ناپسندى دارد مانند اتلاف وقت، انگيختن دشمنى فى‌‌مابين و ناهنجارى‌‌هايى ديگر و در جمع برمبناى سنت قطعيه شطرنج كلاً است.