مسئله ۹۲۸

مسئله ۹۲۸

اين «مَيْسِر» باطل است كه حرام است، و در برابرش «مَيْسِر» حق است كه واجب است كه «سارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» سرعت كردن در راه مغفرت را واجب شمرده كه راه آسانش چون ميسر حق: بهتر و زودتر از ساير راه‌‌هايش انسان را به‌‌انجام تكليف مى‌‌رساند.