مسئله ۹۳۴

مسئله ۹۳۴

روى اين اصل مى‌‌توان گفت علوم رايج حوزه‌‌هاى اسلامى كه بر محور قرآن نيست، بلكه دانشجويان علوم اسلامى را از علوم قرآن دور كرده و سد راه دريافت معارف قرآنى شده‌‌اند همه از نمونه‌‌هاى «لهوالحديث» بوده، و دلبستگى به‌‌آن‌‌ها گناه و بيراهه رفتن است، و جاى انكار هم نيست كه قرآن در حوزه‌‌هاى ما هم‌‌چون كتابى اجنبى است كه اگر هم به‌‌كار گرفته شود از دروس جنبى و حاشيه‌‌اى است، و در مواردى هم كه با خيالات و اصطلاحات علوم حوزه‌‌اى برخورد داشته باشد مورد تأويل باطل قرارش مى‌‌دهند و يا بانظرات اين و آن آيه‌‌ى شريفه را از كار مى‌‌اندازند و برخلاف نص و يا ظاهرش نظر داده و عمل مى‌‌نمايند!