مسئله ۹۳۵

مسئله ۹۳۵

«لهو» در كل كار يا سخنى است كه دل آدمى را مى‌‌گيرد و آن را مى‌‌ميراند و روح ايمان را در آن كشته و يا آغشته به‌‌شهوت مى‌‌نمايد بنابراين مى‌‌بينى كه در واجباتش سست و يا از آن‌‌ها روى‌‌گردان مى‌‌شود، يا در ترك محرمات سست و بدتر كه به‌‌آن‌‌ها رو مى‌‌آورد، اينها كلاً حرام است، و اين لهو در موسيقى و رقص و آواز و خوانندگى گاه چهار بعدى است كه زنى زيبا و رعنا و دلربا هم برقصد و هم بخواند و هم چيزى را كه مى‌‌خواند لهو باشد و سازى هم بزند كه جملگى لهو است و حرام، و بالاخره گاه اين حرمت ابعاد وسيعى پيدا مى‌‌كند تا آن‌‌جا كه در دو و يا سه يا چهار بعد لهو و حرام مى‌‌گردد.