مسئله ۹۳۸

مسئله ۹۳۸

«لهو» در تمامى ابعاد انجام دادنش و بهره‌‌گيرى از آن و يا تنها حضور در مجلسش گرچه چشم و گوشش را هم ببندد در حالى كه اين لهو در حضور فرد و يا گروهى ديگر انجام گيرد باز هم حرام است و ماندن در چنان مجلسى نيز دو بعدى حرام است.