مسئله ۹۴۴

مسئله ۹۴۴

تعريف و تجليل كردن كسى را كه شايسته‌‌ى آن نيست و يا سزاوار مذمت است نيز از گناهان است چنان‌‌كه در آيه‌‌ى (۱۸) آل عمران است كه «لا تَحْسَبَنَّ الَّذينَ يَفْرَحُونَ بِما أتَوا وَ يُحِبُّونَ أنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ وَ لَهُمْ عَذابٌ أليمٌ» «هرگز گمان مبر كسانى كه به‌‌آن‌‌چه كرده‌‌اند خوشحالند و دوست دارند كه به‌‌آن‌‌چه نكرده‌‌اند سپاسگزارى شوند هرگز گمان مبر كه از عذاب دورند و براى آن‌‌ها عذابى دردناك است».
و روى اين اصل كسى كه چنان اشخاصى را بستايد هم دروغ گفته و هم كسى را كه مورد غضب الهى است برخلاف رضاى خدا مدح كرده، و اصولاً حقايق را وارونه جلوه دادن گناه است گرچه اين وارونگى برحسب آثار بدش گوناگون است.