مسئله ۹۴۵

مسئله ۹۴۵

كف‌‌بينى و قيافه‌‌بينى كه متضمن غيب‌‌گويى است نيز از گناهان است زيرا غيب‌‌گويى در اختصاص خدا و احيانا ويژگان خداست، و غيب‌‌گوهاى كف‌‌بين و قيافه‌‌بين و فالگير و مانندشان با خيالات غيب‌‌نمايشان به‌‌كلى موازين سالم و آرام زندگى بشرى را برهم مى‌‌زنند، و بدين‌‌وسيله‌‌ى حرام، گناه مفت‌‌خوارى را هم مرتكب مى‌‌شوند.