مسئله ۹۴۶

مسئله ۹۴۶

تمامى اقسام سحر و شعبده به‌‌نص قرآن کريم و حديث حرام است و گزارشاتى كه بدين وسيله و يا ساير وسايل غير شرعى درباره‌‌ى جنايات و جرمهاى كسانى داده مى‌‌شود خود به‌‌حساب جرم و افترا و از نظر شرع مورد تعقيب و پى‌‌گيرى است، كه مثلاً با اين وسيله‌‌ها كسى را متهم به‌‌دزدى يا زنا يا آدم‌‌كشى و مانند اين‌‌ها بكنند كه تمامى اين‌‌ها شرعا حرام و مورد تعقيب است.