مسئله ۹۵۰

مسئله ۹۵۰

مزد گرفتن بر واجبات به‌‌طور كلى حرام است چه واجبات عينى باشد و يا كفايى، و اين خود مفت‌‌خوارى است كه كارى كه به‌‌حكم شرع ـ و بدون هيچ مزدى مگر اخروى ـ بر شما واجب شده براى اين كار از كسى مزدى بگيرى گرچه آن كس مورد انجام اين واجب بوده و شما هم مالى براى انجام آن مصرف كرده‌‌اى، مثلاً براى امر به‌‌معروف و نهى از منكر و يا تعليم احكام واجب و يا انجام واجباتى نسبت به‌‌مردگان و مانند اين‌‌ها، در اين‌‌گونه موارد حق گرفتن مزد از طرف مقابل ندارى، گرچه بيت‌‌المال در صورت نيازت واجب است متكفل اين‌‌گونه مخارج باشد، و چنان‌‌چه شما نيز نيازمند هستيد باز هم جوازى براى اخذ وجه در مقابل واجبات نداريد كه بايد معيشت شما از راه ديگر و بالاخره از وجوه بيت‌‌المال مسلمين تأمين گردد.