مسئله ۹۵۳

مسئله ۹۵۳

چنان‌‌كه فعل حرام بر هر مكلفى حرام است واداشتن ديگرى هم به‌‌حرام نيز حرام است، و چنان‌‌كه خوردن يا آشاميدن چيزى حرام بر مكلف حرام است خوراندن و نوشاندنش به‌‌ديگرى نيز حرام است.