مسئله ۹۵۴

مسئله ۹۵۴

پوشيدن ابريشم و زينت كردن به‌‌طلا براى مرد حرام است مگر در موارد ضرورت مانند روكش دندان طلايى كه جهت حفظ دندان مورد استعمال است ـ و نه براى زينت ـ و لباس ابريشم در جنگ.