مسئله ۹۵۸

مسئله ۹۵۸

حاكم شرع هم‌‌چون شرعمداران ديگر كه براى امرار معاش نيازمندند، حقوقشان بايستى از بيت‌‌المال اداره شود، بدون اين‌‌كه پشيزى از مردم بگيرند و يا انتظارى از مردم داشته باشند، و قضات شرع بايستى طورى از بيت‌‌المال اداره شوند كه زندگى معشيتى روزمره آن‌‌ها در حدّ شأنشان اداره شود تا عذر هرگونه سودجويى و افزون‌‌طلبى ديگر از آن‌‌ها به‌‌كلى برطرف گردد، و هيچ زور و زرى نتواند بر آن‌‌ها حاكم و مؤثر باشد.