مسئله ۹۵۹

مسئله ۹۵۹

در غير موارد قضاوت نيز جايز است براى گرفتن حق مسلم خودت مالى را مصرف كنى گرچه گرفتنش براى طرف مقابل حرام است، مانند ربا كه گرفتنش به‌‌طور كلى حرام ولى دادنش در صورت ضرورت و ناچارى جايز است.