مسئله ۹۶

مسئله ۹۶

اگر فعلاً آبى كه بتواند با آن وضو بگيرد ندارد، ولى برف يا يخ كه آب كردن يا آب شدنش نيازمند به‌‌گذشت زمانى است كه از وقت مقرر نماز نمى‌‌گذرد، واجب است صبر كند تا نمازش را با وضو بخواند، و تيمم در صورتى است كه «لَمْ تَجِدُوا ماءً» يعنى در تمامى وقت ـ يا پيش از نماز در آخر وقت ـ هرگز آبى كه بتوان با آن وضو گرفت نيابد.