مسئله ۹۶۱

مسئله ۹۶۱

آلات موسيقى و قمار و مانند اين‌‌ها كه فايده‌‌ى معمولى آن‌‌ها حرام است تمامى نقل و انتقالهاى آن‌‌ها چه با مزد و قيمت و چه بى مزد كه براساس مصرف حرام است نيز حرام مى‌‌باشد مگر در صورت مصرف حلال.