مسئله ۹۶۶

مسئله ۹۶۶

خريد و فروش چيزهاى بى‌‌قيمت و يا مزد دادن براى كارهاى لغو و يا بى‌‌قيمت، تمامى اين‌‌ها به‌‌عنوان سفاهت و سبك مغزى و خوردن و خوراندن مفت و بلاعوض حرام است.