مسئله ۹۷۱

مسئله ۹۷۱

«ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ» كه گناه تجاوزگر را به‌‌جز آن‌‌چه گفتيم به‌‌دوگونه آشكار و پنهان تقسيم كرده است، كه پنهانش هم‌‌چون عقيده‌‌ى شرك و ساير عقايد انحرافى، و آشكارش مانند افشاى اعتقادات فاسده و تبليغات سوء و يا اظهار كفر و شرك و بت‌‌پرستى و سائر گناهان است.