مسئله ۹۷۲

مسئله ۹۷۲

«الإثم» كه تمامى كارها و گفتارها و يا سكوت‌‌ها و كليه‌‌ى عقايد و نيت‌‌هاى انحرافى كه سر جمع انسان را در انجام واجباتش سست كند، چه كار واجب كه به‌‌سستى گرايد، و چه فعل حرام كه در تركش سست و نسبت به‌‌آن لاابالى گردد، همه‌‌ى اين‌‌ها «إثم» است، و آن‌‌چه انسان را به‌‌گناه نزديك و آن را برايش آسان مى‌‌كند، تحت پوشش «إثم» كه در (۴۸) آيه‌‌ى قرآن صريحا حرام شده، حرام است.