مسئله ۹۷۳

مسئله ۹۷۳

«البَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ» به‌‌ناحق ظلم كردنى كه در پاسخ ظلمى برابر نباشد، و نيز به‌‌ناحق چيزى و يا كارى را از كسى مطالبه كردن، و بالاخره هر مطالبه‌‌ى ناحقى و هر ستم نابرابرى، از گناهان بزرگ است.