مسئله ۹۷۴

مسئله ۹۷۴

«وَ أنْ تَشْرِكُوا بِاللّه‌‌ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطانا»كه براى خداى تعالى در همه‌‌ى اوصاف و يا در بعضى از صفات و يا ذات الهى شريك و يا شركايى قائل شود در حالى كه خداى تعالى در هيچ چيز و هيچ كس در عالم خلقت سلطه‌‌ى ربوبى قرار نداده است، حتى پيامبران الهى كه پيام‌‌آوران وحى خدايند، و شرك در هر سه زاويه‌‌ى بت‌‌پرستى و تمامى انحرافات توحيدى و رياكارى حرام است گرچه بين اين‌‌ها فرق‌‌ها است.