مسئله ۹۷۶

مسئله ۹۷۶

و بالاخره تمامى گناهان برونى «ماظهر» و درونى «ما بطن»، «والاثم والبغى بغير الحق…» زير پوشش همين يك آيه قرار گرفته كه تفصيلشان در قرآن و سنت به‌‌روشنايى آمده است و ما نيز در تفسير شريف‌‌الفرقان مفصلاً پيرامون آن مطالبى را ذكر نموديم، گناهان چشم و زبان و دهان و دست و پا و عورت و تمامى اجزاى بدن برونيش، و گناهان روح و عقل كه عقيده و علم غلط و تصميم بر آن‌‌ها و مانند اين‌‌ها درونيش، مشمول همين يك آيه است، و مشخصات كبيره و صغيره‌‌ى گناهان نيز از ديدگاه كتاب و سنت روشن است.