مسئله ۹۸۱

مسئله ۹۸۱

در صورتى كه نتوانى به‌‌تنهايى از خود دفاع كنى واجب است از ديگرى كمك گرفته و بر او هم واجب است در چنان موردى به‌‌شما در صورت امكان و توانش كمك كند. مگر در صورتى كه اوهم ترس جانى داشته باشد كه اين‌‌جا تنها بر شما كه مورد هجوميد دفاع از خودتان واجب است.