مسئله ۹۸۲

مسئله ۹۸۲

اگر دزدى براى ربودن مال شما هجوم كرد فقط وظيفه داريد براى حفظ مالتان دفاع كنيد، به‌‌شرطى كه خطر جانى براى شما و حتى براى او نداشته باشد، مگر در صورتى كه دزد براى ربودن مالتان به‌‌جان شما نيز تعدى كند كه در اين صورت به‌‌عنوان دفاع از جانتان حكم دو مسأله‌‌ى گذشته را داريد و اگر هم ناخواسته و ندانسته در ضمن دفاعى شرعى طرف كشته شود ديه‌‌اى هم عهده‌‌ى شما نيست.