مسئله ۹۸۴

مسئله ۹۸۴

اگر شخصى از روى اضطرارى ناخواسته براى حفظ ضرورت زندگى به‌‌اندازه‌‌ى ضرورى دزدى كرد نمى‌‌توان هيچ يك از احكام دزدان را درباره او انجام داد، بلكه بايد در حد توان اضطرارش را بر طرف ساخت و يا شغلى برايش فراهم نمود.