مسئله ۹۸۶

مسئله ۹۸۶

حاكم شرعى هرگز نمى‌‌تواند در حكم اجراى حدود تنها به‌‌علم خود عمل كند مگر در امور جانى يا مالى و يا نهى از منكر.