مسئله ۹۸۷

مسئله ۹۸۷

در امور جنسى، تنها شهادت عادلانه مى‌‌تواند موضوع را ثابت كند و بس، به‌‌شرط اين‌‌كه شهادتى همانندش با آن معارضه نكند والاّ هرگز موضوع ثابت نمى‌‌شود و قهرا هيچ‌‌گونه حكمى هم به‌‌جز نهى از منكر و جلوگيرى عملى در حد توان و امكان نخواهد داشت.