مسئله ۹۸۹

مسئله ۹۸۹

شهادت در انحرافات جنسى هم موضوعيت دارد و هم طريقيت كه بدين وسيله علم و اطمينانى هم در مورد شهادت براى حاكم شرع به‌‌دست مى‌‌آيد، روى اين اصل علم بدون شهادت هم چون شهادت بدون علم و اطمينان هرگز براى اجراى حد كافى نيست.