مسئله ۹۹

مسئله ۹۹

يكى از شرائط آب وضو پاك و پاكيزه بودن آن است- چنان كه مطلق بودن آن شرط بود- به دليل «فَلَمْ تَجِدُوماءً» كه آب بودن را شرط دانسته، و «طَهُور»: پاك كننده بودن آن نيز مشروط به اين است كه خودش پاك باشد تا بتواند ناپاكى ها را پاك كند، و يا حدثى را برطرف سازد. و بالاخره براساس «وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ» (سوره ى اعراف، آيه ى ۱۵۷) از جمله به كار بردن آب پليد را گرچه پاك هم باشد دست كم براى عباداتى هم چون وضو و غسل حرام كرده است.