مسئله ۹۹۰

مسئله ۹۹۰

روى اين مبنا فيلم از عمل زنا حكمى را براى حد ثابت نمى‌‌كند و خود اين عمل هم كار حرامى ديگر است كه موجب حدّ شرعى بر عاملان آن مى‌‌گردد و چنان‌‌كه گذشت حد در امور جنسى فقط در انحصار شهادت عادلانه‌‌ى بدون معارض چهار مرد عادل است و بس.