مسئله ۹۹۱

مسئله ۹۹۱

اقرار كردن و اقرار گرفتن نسبت به‌‌امر جنسى حرام است، و اگر هم چهار مرتبه كسى با اختيار خود اقرار كند چون مورد اقرارش علم‌‌آور است بايد مراحل سه‌‌گانه‌‌ى نهى از منكر در مورد او انجام شود، ولى هرگز موجب اجراى حد شرعى نمى‌‌شود، و خود اين اقرار هم حرام است كه بايد از آن جلوگيرى شود، گرچه در صورت نخستش علم‌‌آور و زمينه‌‌ى نهى از منكر مى‌‌باشد.