مسئله ۹۹۲

مسئله ۹۹۲

جستجو و تفتيش از گناهان ديگران ـ به‌‌نص آيه‌‌ى «و لا تجسسوا» (سوره‌‌ى حجرات، آيه‌‌ى ۱۲) حرام است، مگر در صورتى كه مورد تفتيش گناهى باشد كه براى اجتماع اسلامى خطرناك است آن هم بايد با كمال احترام، دقت، احتياط و بدون تهمت وآبروريزى انجام شود. و حاكم شرعى بايد بدون هيچ‌‌گونه مرجّحى براى هر يك از طرفين ـ مگر با شهادتى عادلانه ـ له يا عليه كسى حكم كند حتى اگر ميان مسلمان و كافر، يا عادل و فاسق حكميت كند، تا چه رسد كه نعوذباللّه‌‌ با رشوه حكمى رابرخلاف گفته خداى تعالى انجام دهد.