مسئله ۹۹۴

مسئله ۹۹۴

خون‌‌بهاى مرد مسلمان دو برابر زن مسلمان است، براساس آيه‌‌ى «الحربالحر و الانثى بالانثى» (سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۱۷۸) كه مرد را برابر مرد، و زن را برابر زن قرار داده، و نه برابر با مرد، و در سنت قطعى هم خون‌‌بهاى مرد دو برابر زن است، از جهاتى چند كه مهم‌‌ترش امكان بيشتر توليد مثل مرد است نسبت به‌‌زن بنابراين اين دو برابر بودن از نظر ارزش جسمانى است و نه ارزش‌‌هاى روحى كه از آن جهت «انّ اكرمكم عنداللّه‌‌ اَتْقاكُم» است.