مسئله ۹۹۶

مسئله ۹۹۶

خون‌‌بهاى كل انسان هرگز براى اعضاى او نيست، و بايد هر عضو يا اعضايى را نسبت به‌‌كل بدن سنجيد و بخشى از خون‌‌بهاى كل را فقط منظور داشت، و اگر خون‌‌بهاى عضوى يگانه و دو عضو مشابه موافق خون‌‌بهاى كل بدن باشد حدود بيست و شش برابر كل بدن خواهد شد!!! روى اين اصل اين سخن كه خون‌‌بهاى زن برابر يك تخم مرد است بسيار نابه‌‌جا و برمبناى فقه ساختگى مرسوم فعلى ما است، ولى برمبناى فقه قرآنى و عدالت اسلامى و شعور انسانى اين يك عضو مرد نسبت به‌‌تمامى بدنش خيلى كم‌‌تر از يك ثلث يا دو ثلث مرد است، تا چه رسد به خون‌‌بهاى يك زن! و بالاخره قيمت هر عضوى از زن نصف همان عضو از مرد است مگر در عضوى غير مشابه كه بايد در حساب داخلى هر يك نسبت به‌‌تمامى بدنش سنجيده شود*.