مسئله ۹۹۷

مسئله ۹۹۷

پيوند اعضاى ميت مسلمان يا غير مسلمان به‌‌شخص زنده‌‌ى مسلمان در صورت ضرورت حياتى جايز بلكه واجب است و اجازه‌‌ى ورثه و يا وصيت ميت هم هرگز شرط نيست كه حاكميت اسلامى مقتضى چنين حكمى است ، و اينان فقط حق دريافت بهاى اين اعضا را در صورت توان و امكان از گيرندگان اين اجزا دارند و بس.