مسئله ۹۹۹

مسئله ۹۹۹

تشريح بدن مسلمان در صورتى براى دانشجويان پزشكى جايز است كه مقتضاى تكميل رشته‌‌ى پزشكى آنان بوده و موجب نجات دادن جان‌‌هاى مسلمانان ديگرى باشد، البته مشروط براين‌‌كه غير مسلمان براى اين منظور يافت نشود و جسد هم حتى‌‌الامكان با تشريح كننده همجنس باشد.