درس تفسیر

226 جلسه ۲۲۶: پیامد های مثبت فتح مکه
227جلسه ۲۲۷: رفع اتهامات وارده بر حضرت محمد«ص» ناشی از تفسیر غلط سوره عبس
233 جلسه ۲۳۳: عدم مذمت در تحریم زناشویی با ماریه ی قبطیه ی توسط پیامبر ص- علت ترس پیامبر«ص» از مردم درازدواجشان با زینب