خالق

بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

جلسه ۸۰: اثبات وجود خدا

[…]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

جلسه ۸۱: خدا شناسی

[…]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

جلسه ۸۲: خدا شناسی

[…]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

جلسه ۸۳: خدا شناسی

[…]