رجعت

تیر ۸, ۱۳۹۷

رجعت بالاستدعاء

ما نه از انبیاء هستیم، نه از 45 نفر، ممکن است بعضی باشیم، نه از 313 نفر، ممکن است بعضی باشیم، نه از ده هزار نفر، ممکن است بعضی باشیم. اما اگر خارج از تمام این جمع ها بودیم ما رجعت بالاستدعاء داریم.
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

جلسه ۱۵۹: رسالت (اثبات عدم خلیفة الله بودن انسان)

[…]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

جلسه ۲۲۰: ایمان آوردن اهل کتاب به عیسی مسیح بعد از نزولش

[…]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

جلسه ۲۷۸: بقا یا فنا روح پس از مرگ

[…]