قلب پیغمبر فؤاد است

«ما کَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى‏»
قلب پیغمبر فؤاد است،
چون در رؤیت معرفتی و در عبودیت
و در شناخت احکام الله در بالاترین قله ممکن قرار گرفته است.
و در لیله معراج نه تنها پای بر فرق کل کائنات مادی نهاد،
بلکه پای روحش نیز بر فرق کل کائنات معنوی قرار گرفت.