مجرد و مادی

بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

جلسه ۹۰: خدا شناسی (ماده‌ی اولیه خلقت)

[…]