مسیحیان

بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

جلسه ۸۵: خدا شناسی

[…]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

جلسه ۱۰۱: خداشناسی (اثبات وحدانیت خدا)

[…]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

جلسه ۱۳۳: رسالت (مراتب وحی )

[…]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

جلسه ۱۳۹: رسالت (فترة رسولی و رسالتی)

[…]