نقد فلاسفه

بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

جلسه ۸۴: خدا شناسی

[…]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

جلسه ۸۹: خدا شناسی (ماده‌ی اولیه خلقت)

[…]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

جلسه ۹۰: خدا شناسی (ماده‌ی اولیه خلقت)

[…]