وحی

مرداد 15, 1397
معرفت و عبادت خدا

معرفت و عبادت خدا

اصل حیات ما، غایت اصلیه آن معرفت و عبادت خدا است. سایر معرفت‌هایی را که از نظر اداره امور مادیه ما لازم داریم، این‌ها ضمنیه هستند، در حاشیه هستند.
بهمن 13, 1397

جلسه ۲: چگونگی برخورد با قرآن برای به‌دست‌آوردن معارف بی‌نظیرش

[…]
بهمن 13, 1397

جلسه ۱۲۶: رسالت (علت مبعوث شدن پیامبران)

[…]
بهمن 13, 1397

جلسه ۱۲۸: رسالت (علت وحی نشدن رسالت بر تک تک مکلفین)