جلسه ۸۷: خدا شناسی (ماده ی اولیه خلقت)

جلسه ۸۷: خدا شناسی (ماده ی اولیه خلقت)